Απάντηση Μενδώνη σε Λαμπρόπουλο για διατηρητέα και ετοιμόρροπα κτήρια

[ad_1]

Απαντήσεις γενικόλογες στο πλαίσιο των νόμων δίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας της Ν.Δ. Γιάννη Λαμπρόπουλου, με θέμα “Λήψη μέτρων για διατηρητέα και ετοιμόρροπα κτήρια”.

Επισημαίνει ότι “σε περίπτωση ετοιμορροπίας ή σοβαρής βλάβης μνημείου άμεσα ενεργοποιείται το άρθρο 41 του Ν. 3028/2002 με τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης του μνημείου και την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων”
Για το επικίνδυνο κτήριο στη Μεσσήνη παρατηρεί ότι σε αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας στις 6 Νοεμβρίου, “διαπιστώθηκαν, μακροσκοπικά, αστοχίες στην επικάλυψη της στέγης και αποκολλήσεις τοπικά στα επιχρίσματα και δόθηκαν κατευθύνσεις για σύνταξη μελέτης λήψης μέτρων ασφαλείας”.
Για 4 κτήρια στην πόλη της Καλαμάτας (3 στην περιοχή Αγίου Νικολάου και το Οικονομικό Γυμνάσιο), τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αναφέρει πως “για τα παραπάνω μνημεία, στα οποία δεν έχουν εκτελεστεί οι αναγκαίες εργασίες, θα κινηθεί εκ νέου η διαδικασία του άρθρου 41 του Ν. 3028/2002, δεδομένου ότι παραμένουν στην ίδια κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα”.
Αναλυτικά, στην απάντησή της προς τον κ. Λαμπρόπουλο, η υπουργός Πολιτισμού γνωρίζει τα εξής:
“Κτήριο στη Μεσσήνη: Αναφορικά με το κτήριο επί των οδών Δημάρχου Σταύρου Τσούση και Καπετάν Κρόμπα στη Μεσσήνη, επισημαίνεται ότι έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/239312/20362/3080/24.08.2016 Υ.Α. (ΑΑΠ’ 194) και
προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. Σε ό,τι αφορά στον αποχαρακτηρισμό του εν λόγω μνημείου, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του Ν. 3028/2002, η ανάκληση Υπουργικής Απόφασης χαρακτηρισμού ενός μνημείου από το ΥΠΠΟΑ είναι δυνατή μόνον εφόσον τεκμηριωθεί πλάνη περί τα πράγματα κατά την έκδοσή της. Εν προκειμένω, για την επανεξέταση της σχετικής προαναφερόμενης απόφασης, απαιτείται η υποβολή αίτησης με τυχόν νεότερα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, κατά την υπ’ αρ. 18/30.06.2016 συνεδρίασή του και από τα οποία να προκύπτει πλάνη περί τα πράγματα για τον λόγο τον οποίο χαρακτηρίσθηκε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η αρμόδια Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου πραγματοποίησε στις 6-11-2020 αυτοψία στο εν λόγω κτήριο, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες και παρουσία τους. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν, μακροσκοπικά, αστοχίες στην επικάλυψη της στέγης και αποκολλήσεις τοπικά στα επιχρίσματα και δόθηκαν κατευθύνσεις για σύνταξη μελέτης λήψης μέτρων ασφαλείας. Η ανωτέρω υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, εάν απαιτηθεί, θα κινήσει τη διαδικασία σύστασης επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 3028/2002, για τον έλεγχο της κατάστασης του κτηρίου και την πρόταση μέτρων άρσης ετοιμορροπίας.
Κτήρια στην Καλαμάτα: Επιπροσθέτως, στα πλαίσια περιοδικών αυτοψιών που διενεργεί η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου στην Π.Ε. Μεσσηνίας, τις οποίες θα συνεχίσει λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες λόγω Covid-19, έχει ελέγξει 4 κτήρια στην πόλη της Καλαμάτας, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Τα κτήρια αυτά είναι τα εξής: 1. Κτήριο επί των οδών Αγίου Νικολάου και Αβίας και Αριστοδήμου: Το έτος 2013 εγκρίθηκε η επισκευή της στέγης, με την υπόδειξη να εκπονηθεί μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί η αιτουμένη μελέτη εκ μέρους του ιδιοκτήτη. 2. Κτήριο επί της οδού Κουμουνδουράκη 13: Από του έτους 1998 μέχρι το έτος 2015 έχουν εγκριθεί μελέτες άρσης της ετοιμορροπίας και έχει συγκροτηθεί τρεις φορές η επιτροπή του άρθρου 41, τα πρακτικά των οποίων εγκρίθηκαν και έχουν εφαρμοσθεί. 3. Κτήριο επί της οδού Αναγνωσταρά 25: Από του έτους 2000 μέχρι το έτος 2015 έχει εγκριθεί μελέτη λήψης άρσης της επικινδυνότητος και έχει συγκροτηθεί δύο φορές η επιτροπή του άρθρου 41, τα εγκεκριμένα προτεινόμενα μέτρα των οποίων έχουν εφαρμοσθεί μερικώς. 4. Κτήριο επί της οδού Αναγνωσταρά 27: Από του έτους 1998 μέχρι το έτος 2015 έχει εγκριθεί μελέτη λήψης άρσης της επικινδυνότητος και έχει συγκροτηθεί δύο φορές η επιτροπή του άρθρου 41, τα εγκεκριμένα προτεινόμενα μέτρα των οποίων έχουν εφαρμοσθεί μερικώς.
Για τα παραπάνω μνημεία, στα οποία δεν έχουν εκτελεστεί οι αναγκαίες εργασίες, θα κινηθεί εκ νέου η διαδικασία του άρθρου 41 του Ν. 3028/2002, δεδομένου ότι παραμένουν στην ίδια κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Διευκρινίσεις – αρμοδιότητες υπουργείου
Αναφορικά με το ερώτημα του κ. βουλευτή για την αξιοποίηση και αποκατάσταση διατηρητέων μνημείων διευκρινίζονται τα κάτωθι: Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3028/2002, οι εργασίες συντήρησης, στερέωσης και προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου αποτελούν υποχρέωση του κυρίου ή νομέα αυτού, ο οποίος οφείλει να τις πραγματοποιήσει άμεσα και με δική του δαπάνη, υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού. Εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή στερέωσης για οποιονδήποτε λόγο ή ότι αυτές είναι ανεπαρκείς, μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίζει το σύνολο ή μέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υπόχρεων, κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα διοικητικά ή ποινικά μέτρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συντήρησης από μέρους των κυρίων, νομέων και κατόχων ακινήτων μνημείων, αναλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, οι ίδιες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκώς η συνταγματικώς προβλεπόμενη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, ασκούν τον έλεγχο των μελετών αποκατάστασης, επανάχρησης, εγκατάστασης χρήσεων, κ.λπ. και παρέχουν εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη στους ιδιώτες για την εκπόνηση των μελετών, ώστε αυτές να αποκτήσουν τον απαραίτητο βαθμό ωρίμανσης στην κατεύθυνση της προστασίας των μνημείων και της ένταξης των νέων κατασκευών στο προστατευόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, διενεργούν αυτοψίες για την καταγραφή της κατάστασης διατήρησης των νεότερων μνημείων, της παθολογίας που εμφανίζουν και τυχόν αλλοιώσεων και προτείνουν μέτρα αποκατάστασης και άρσης της επικινδυνότητας. Σε περίπτωση ετοιμορροπίας ή σοβαρής βλάβης μνημείου άμεσα ενεργοποιείται το άρθρο 41 του Ν. 3028/2002 με τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης του μνημείου και την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων. Η ανωτέρω επιτροπή συγκροτείται, επίσης, και για κτίσματα που ζητείται η κατεδάφισή τους και βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων (άρθρα 14, 16 του Ν. 3028/2002).
Τα αιτήματα που αφορούν σε επικινδυνότητα μνημείων και έχουν σωστικό χαρακτήρα εγκρίνονται άμεσα, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 3028/2002.
Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΠΟΑ συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία και με τους εμπλεκόμενους κατά περίπτωση φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ταυτότητας”.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο