Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ζήτημα νομιμότητας λόγω έλλειψης απαρτίας



«Στον αέρα» φαίνεται ότι είναι η χθεσινή διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, καθώς πραγματοποιήθηκε με παρόντα τα 14 από τα 27 μέλη.

Τη στιγμή μάλιστα που εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που στάλθηκε στις 29 Μαΐου στους δήμους και τις Περιφέρειες αναφέρει στην περίπτωση των διά περιφοράς συνεδριάσεων ότι απαιτείται το 1/2 του συμβουλίου για τις συνεδριάσεις που θα γίνονταν μέχρι 31 Μαΐου, ενώ από χθες ισχύουν συγκεκριμένες εγκύκλιοι που απαιτούν τα 2/3.
Κατά συνέπεια κακώς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης πραγματοποίησε τη χθεσινή συνεδρίαση αφού πάρθηκαν αποφάσεις χωρίς την απαραίτητη πλειοψηφία συνεδρίασης. Ηδη σχετική απόφαση του Συμβουλίου ανέβηκε χθες στη «Διαύγεια» του δήμου και αφορούσε την «Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2022».
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συγκεκριμένη απόφαση, που αναρτήθηκε με ΑΔΑ Ω5ΟΛΩΗΕ-5ΡΡ αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ. 6157/28-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του κ. προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. (Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορoνοϊού COVID-19 και σύμφωνα και με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 5/Α’/11-03-2020), η λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα έγινε διά περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010). Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών 27 βρέθηκαν παρόντες 14».
Ωστόσο η με αριθμ. 163 εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών στις 29 Μαΐου αναφέρει: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων… διά περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού, αυτή είναι νόμιμη με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του συμβουλίου μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Από 1 Ιουνίου 2020, τα δημοτικά συμβούλια συνεδριάζουν διά περιφοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις μνημονευόμενες υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών».
Οσον αφορά στις συγκεκριμένες εγκυκλίους, στην 18318/2020 υπ. Εσωτερικών (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) διαβάζουμε: «α) είτε διά περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η διά περιφοράς λήψη της απόφασης και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου». Επίσης στην 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ650Ψ) αναφέρεται: «α) Συνεδρίαση διά περιφοράς – Η διά περιφοράς συνεδρίαση ερείδεται στις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019.1 όπου 1: Σύμφωνα με αυτές “εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση”».
Τέλος να σημειώσουμε ότι οι παρουσίες και οι απουσίες από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δείχνουν και τους τριγμούς που υπάρχουν στον συνασπισμό πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής, καθώς από την παράταξη του δημάρχου παρόντες ήταν οι 5 από τους 7 συμβούλους και από το συνδυασμό της Χάιδως Παναγιωτοπούλου οι 3 από τους 4. Παρόντες ήταν και οι 3 σύμβουλοι του Ευστάθιου Ανδρινόπουλου, όπως και οι δύο του Σωτήρη Μπακούρου, αλλά και ο ανεξάρτητος Γιώργος Τσακανίκας. Απόντες ήταν όλοι από τις παρατάξεις Παναγιώτη Κατσίβελα, Παναγιώτη Τσίγγανου, Δημήτρη Δριμή και Σαράντου Κουκούμη.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διά ζώσης συνεδριάσεις ζητεί ο Τσίγγανος

Διά ζώσης συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας ζητεί ο επικεφαλής του συνδυασμού «Ανοιχτοί Ορίζοντες» Παναγιώτης Τσίγγανος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Σώματος, κάνοντας παράλληλα γνωστή τη μη συμμετοχή του συνδυασμού στη χθεσινή συνεδρίαση.
Χαρακτηριστικά ο κ. Τσίγγανος μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ηρθε η ώρα να επανέλθει και το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας. Ο συνδυασμός μας, με την από 18-5-2020 επιστολή της δημοτικής συμβούλου κ. Σταματίας Αλεξοπούλου προς το Σώμα, ζήτησε την εκ νέου κανονική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του δήμου. Ανάλογο αίτημα διατύπωσε και ο αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Παναγιώτης Τσαφαράς κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Είναι απολύτως σαφές ότι η εξακολούθηση των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων δεν δικαιολογείται πλέον όταν όλες οι δημόσιες λειτουργίες της χώρας έχουν αποκατασταθεί. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. πρέπει πλέον να γίνονται όπως ο κανονισμός ορίζει. Ακόμα και κεκλεισμένων των θυρών, δεδομένου ότι ο δήμος διαθέτει ανάλογη κτηριακή υποδομή έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και οι αποστάσεις μεταξύ των μελών του Συμβουλίου (π.χ. η αίθουσα “Αλέκος Παπαδόπουλος”). Οι διά περιφοράς συνεδριάσεις των οργάνων ολοκλήρωσαν πλέον το σκοπό τους. Ηταν αναγκαίες κατά το κρίσιμο διάστημα, τίποτε όμως δεν δικαιολογεί τη συνέχισή τους (αν και όχι χωρίς προβλήματα δεδομένου ότι παρατηρήθηκε το φαινόμενο να εισάγονται έκτακτα θέματα ακόμα και 15 λεπτά προ του καθορισμένου χρόνου μέσω e- mail, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξέτασή τους, όπως συνέβη σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου θέμα που αφορούσε καθαρισμούς παραλιών εστάλη ένα τέταρτο προ της έναρξης).
Ως εκ τούτου ο συνδυασμός μας, θεωρώντας απολύτως αναγκαία την εκ νέου κανονική λειτουργία του Σώματος για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και για όσους εξέθεσαν οι δύο δημοτικοί μας σύμβουλοι στις πρόσφατες συνεδριάσεις των οργάνων και ζητώντας την εκ νέου κανονική λειτουργία του Δ.Σ., δεν θα μετέχει στη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συνεδρίαση και ψηφοφορία του Σώματος».

Δριμής: “Η δημοκρατία στο Δήμο Τριφυλίας υποφέρει”

«Η δημοκρατία στο Δήμο Τριφυλίας υποφέρει» τονίζει ο Δημήτρης Δριμής σε δήλωσή του για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι ο δήμος διοικείται στο πόδι. Μάλιστα αναφέρει ότι η χθεσινή συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και πως δεν γνωρίζουν τις αλλαγές που ισχύουν μετά τις 31 Μαΐου. Ζητεί δε τη διά ζώσης συνεδρίαση του Συμβουλίου.
Χαρακτηριστικά ο κ. Δριμής αναφέρει: «Η λήψη μέτρων κατά του κορονοϊού ανέδειξε εντονότερα την έλλειψη δημοκρατίας στο Δήμο Τριφυλίας. Ο δήμος μας, δυστυχώς, χρησιμοποίησε την εξαίρεση της έκτακτης κατάστασης ως κανονικότητα. Αναδείχτηκε σε πρωταθλητή των διά περιφοράς συνεδριάσεων και των απευθείας αναθέσεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο τρεις μήνες τώρα δεν έχει συνεδριάσει διά ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη. Το ίδιο και οι επιτροπές. Δεν αξιοποιήθηκε το γεγονός ότι η ΚΕΔΕ έθεσε στη διάθεση των δήμων δωρεάν πλατφόρμα για συνεδριάσεις με τηλεδιασκέψεις. Ο πρόεδρος φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων και τα μέλη του προεδρείου οφείλουν να πάρουν θέση.
Ενας συνδυασμός άγνοιας, αλαζονείας, θράσους, θεσμικής ανεπάρκειας και ελλείμματος δημοκρατικής παιδείας, χαρακτηρίζει τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του δήμου. Κατάσταση για γέλια και για κλάματα.
Η σημερινή διά περιφοράς συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω έλλειψης απαρτίας. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας”, Δημήτρης Δριμής και Γιάννης Παρασκευόπουλος (Πηγαδούλιας) απείχαμε μαζί με άλλους συναδέλφους από τη συνεδρίαση. Ηταν μια ενσυνείδητη πράξη υπεράσπισης του κύρους του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου, της προσωπικής μας αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, των δικαιωμάτων των δημοτών. Είναι ένα μήνυμα προς τον πρόεδρο και τη δημοτική αρχή. Οφείλουν να λειτουργούν απέναντι στους θεσμούς με τη σοβαρότητα και το σεβασμό, που επιβάλλει η θέση τους.
Τους καλούμε να οργανώσουν διά ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών και σε ζωντανή μετάδοση, για τη διασφάλιση της δημοσιότητας) ή έστω με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Αρκετά με τις διά περιφοράς συνεδριάσεις, που ούτε τις κατάλαβαν ούτε τις τήρησαν. Ο δήμος, οι δημότες και το δημόσιο συμφέρον υπηρετούνται με τη δημοκρατία και τη λειτουργία των θεσμών.

Υ.Γ. Η πρόσκληση της συνεδρίασης, μνημείο προχειρότητας και ασχετοσύνης, πάσχει και ακυρότητας. Δεν έχουν, για παράδειγμα, πάρει χαμπάρι πως στις 31 Μαΐου έληξε η περίοδος που λόγω COVID-19 η διά περιφοράς συνεδρίαση δεν απαιτούσε αιτιολόγηση. Από 1η Ιουνίου απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου, που θα αναφέρει ότι τα θέματα είναι κατεπείγοντος χαρακτήρα και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του δήμου αν δεν ληφθεί άμεσα απόφαση. Ταυτόχρονα απαιτείται η συμμετοχή, τουλάχιστον, των δύο τρίτων των μελών του Δ.Σ. για να υπάρχει απαρτία. Δυστυχώς έτσι διοικείται ο δήμος. Στο πόδι».

Ο Αδρακτάς για Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Την επαναφορά των διά ζώσης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας ζητεί ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αδρακτάς από το συνδυασμό της αντιδημάρχου Χάιδως Παναγιωτοπούλου και πλέον γίνεται σαφές ότι σε πολλά θέματα διαχωρίζει τη θέση του από την επικεφαλής.
Στη σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο του Σώματος αναφέρει: «Εχοντας επανέλθει η “κανονικότητα” στους περισσότερους τομείς της καθημερινότητας θεωρώ πως οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα πρέπει να πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ή σε άλλη δημοτική αίθουσα που θα κρίνει η δημοτική αρχή. Η κανονική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του δήμου κρίνω πως είναι πλέον εφικτή. Και κρίνω πως είναι και απαραίτητη καθώς εκτός των άλλων προκύπτει η ανάγκη ερωτήσεων (και η αντίστοιχη παροχή διευκρινίσεων από τη δημοτική αρχή) για πολλά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό (και ζητώντας όπως προείπα την επαναφορά στις διά ζώσης συνεδριάσεις του Δ.Σ.), σας δηλώνω ότι δεν θα μετέχω στη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας».

(Φωτογραφία αρχείου)





Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο