Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών και καινοτομιών | Επιχειρήσεις


Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ανακοινωθεί τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων», καθώς και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο αυτής.

Η δράση, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 3.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» (Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο») του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επ’ ευκαιρία της τροποποίησης και της παράτασης, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, αυτή αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης, έχοντας στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

Ευνοούνται (πριμοδοτούνται βαθμολογικά) οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την περιφέρεια, σύμφωνα με την RIS3 (περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης) της περιφέρειας και τις σχετικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Η δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, συνεταιρισμός, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων αναψυχής (ΝΕΠΑ), διαθέτουν εγκατάσταση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δραστηριοποιούνται – διαθέτουν έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της δημοσιευμένης πρόσκλησης, και μέχρι τις 31/12/2019 έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

• Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, ήτοι:

i. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, ενδεικτικά αναφέρονται κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και κτιριακές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.

ii. Μηχανήματα – εξοπλισμός, ενδεικτικά: μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ, λοιπός εξοπλισμός (στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων με αντικείμενο την εκμετάλλευση αυτοκινήτων και σκαφών τα οχήματα /σκάφη δεν θεωρούνται μεταφορικά μέσα αλλά εξοπλισμός απαραίτητος για τη λειτουργία τους).

iii. Αϋλες δαπάνες, ενδεικτικά: πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμός και τυποποίηση, δικαιώματα τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργία εμπορικού σήματος.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

• Ενισχύσεις καινοτομίας:

i. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, δηλ. δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

ii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας.

iii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

• Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (5/12/2019).

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης είναι 3.000.000 ευρώ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 300.000 ευρώ.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων και της ίδιας συμμετοχής στο 40%.

Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μία επιπλέον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%.

Η ενίσχυση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 200.000 ευρώ που θέτει ο καν. 1407/2013.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης με τις νέες τροποποιήσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tinyurl.com/re4feme.

Προτάσεις υποβάλλονται έως 11.9.2020.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε. 

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο