Προσωρινά αποτελέσματα για 367 θέσεις οδηγών λεωφορείων και 56 τεχνίτες

Προσωρινά αποτελέσματα για 367 θέσεις οδηγών λεωφορείων και 56 τεχνίτες

[ad_1]

Την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση 367 θέσεων προσωπικού Δ.Ε. οδηγών λεωφορείων και 56 θέσεων Δ.Ε. τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την υπ.αριθ. 1/2020 (ΑΔΑ:9137465ΧΘΞ-ΥΓ0) Προκήρυξη, ολοκλήρωσε και ανακοίνωσε η Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.osy.gr) και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr), ορίζεται δε ειδικότερα, από 11-12-2020 έως και την πάροδο της 15-12-2020.

Η υποβολή των ενστάσεων, όπως η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ορίζει, γίνεται μέσω φαξ (210-6400241, 210-6400686) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:prosl.enstasi@asep.gr). Στην ένσταση θα πρέπει να επισυνάπτεται παράβολο είκοσι ευρώ (20€), αλλιώς η ένσταση δεν θα εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προμηθευτεί το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) επιλέγοντας: Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «Ηλεκτρονικό παράβολο»). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμό του μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις