Σύμβαση για έλεγχο στο Σύνδεσμο Υδρευσης «Καπετάν Τέλος Αγρας»Την υπογραφή σύμβασης για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων των διαχειριστικών χρήσεων 2014-2019 και απογραφή ενάρξεως 1-1-2014, στο Σύνδεσμο Υδρευσης «Καπετάν Τέλος Αγρας», υπέγραψε ο πρόεδρός του με την ανάδοχο εταιρεία.

Η παροχή της υπηρεσίας αποφασίστηκε με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία “Lenerage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.” από τον πρόεδρο Χαράλαμπο Αυρηλιώνη και το συνολικό κόστος είναι 17.360 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
Οπως ορίζεται στην σχετική σύμβαση ο ανάδοχος θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τις υπηρεσίες απογραφής ενάρξεως 1-1-2014 και του τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014 – 2019 του νομικού προσώπου. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, που απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
Ο έλεγχος θα έχει σκοπό τη διακρίβωση του κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του νομικού προσώπου και τα αποτελέσματα των εργασιών του, σε κάθε χρήση.
Επιπλέον ο έλεγχος θα περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης του νομικού προσώπου, και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις.
Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αναφέρει εάν το νομικό πρόσωπο εφάρμοσε ορθά το λογιστικό σχέδιο, εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των ΝΠΔΔ των δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Κ.Μπ.

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο