Σύστημα στήριξης κλινικής διαχείρισης της νόσου COVID-19 – Επιστήμη & Ζωή – Ειδήσεις


Σκοπός του συστήματος είναι η παροχή στήριξης στους ιατρούς, τους νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας στα νοσοκομεία που επί του παρόντος διαχειρίζονται περιστατικά COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες του ΕΟΧ.

Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες να επικοινωνούν εύκολα με τους συναδέλφους τους, να ανταλλάσσουν γνώσεις, να συζητούν σχετικά με περιστατικά και να βελτιώνουν την κατάρτιση, ιδίως μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων.

Γιατί να γίνει ένας επαγγελματίας Υγείας μέλος του CMSS

Με βάση την εμπειρία από τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, η πρωτοβουλία συμβάλλει στο να έρχονται ταχέως σε επαφή, σε όλη την Ευρώπη, όλοι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τα νοσοκομεία που εμπλέκονται στη διαχείριση της COVID-19.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικό γραφείο υποστήριξης, το οποίο διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ SANTE), για να διοργανώνουν διαδικτυακές διασκέψεις και να ανταλλάσσουν απόψεις με τους ομολόγους τους στην Ευρώπη σχετικά με πιθανές θεραπείες και με τον τρόπο αντιμετώπισης σοβαρών και πολύπλοκων περιστατικών.

Η ομαδική αυτή εργασία αποσκοπεί στην επίσπευση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές και στη μείωση ορισμένων αβεβαιοτήτων που υπάρχουν λόγω των άγνωστων κλινικών πτυχών της νόσου. Εντέλει, είναι ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από COVID-19 να μπορούν οι ιατροί τους να συζητούν την περίπτωσή τους, ώστε οι ίδιοι να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές συμβουλές.

Για να συμμετάσχετε στο σύστημα, εγγραφείτε  Ηλεκτρονικά 

Τρόπος λειτουργίας

Μετά την εγγραφή, το γραφείο υποστήριξης επικοινωνεί με τους επαγγελματίες υγείας και παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζητηθεί η διοργάνωση διαδικτυακών διασκέψεων ή σεμιναρίων, καθώς και μια βάση δεδομένων με τους συμμετέχοντες κλινικούς ιατρούς, η οποία περιλαμβάνει τον φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (χώρα, νοσοκομείο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου).

 Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το σύστημα στήριξης κλινικής διαχείρισης της νόσου COVID-19 αποτελείται από τα ακόλουθα:

  • Βάση δεδομένων κλινικών ιατρών που ασχολούνται με τη θεραπεία της νόσου (δίκτυο κλινικών ιατρών COVID-19)
  • κεντρικό γραφείο υποστήριξης το οποίο διαχειρίζεται η ΓΔ SANTE
  • σύστημα διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης (εργαλείο επικοινωνίας WebEx) για διαδικτυακά συνέδρια και σεμινάρια, το οποίο επιτρέπει την κοινή χρήση οθόνης ηλεκτρονικών υπολογιστών (προβολή ακτινογραφιών, κειμένου…) και χρήση κινητών συσκευών, και
  • μια απλή και εύκολη διαδικασία για τη διοργάνωση διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων και σεμιναρίων, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα νοσοκομεία που έχουν προσδιοριστεί ως κέντρα αναφοράς σε ολόκληρη την ΕΕ

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη ροή εργασίας του συστήματος περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το CMSS της COVID – 19

Το σύστημα, το οποίο λειτουργεί από τις 23 Μαρτίου 2020, παρουσιάστηκε στις αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ και έχει προωθηθεί ευρέως στην κοινότητα των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

Το συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών – μελών για τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ΕΔΑ) στηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία CMSS της COVID-19 και έχει δεσμευτεί να την καταστήσει γνωστή και να βοηθήσει στην υλοποίησή της στις αντίστοιχες χώρες.

 Το έργο εστιάζεται αποκλειστικά στη στήριξη των κλινικών ιατρών στην καθημερινή τους πρακτική και όχι τόσο στη διαχείριση των στρατηγικών, οργανωτικών, υλικοτεχνικών και δημόσιων υγειονομικών πτυχών (επιδημιολογία ή παρακολούθηση) της πανδημίας.

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο