ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ Χαρακτηρισμός του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ         Χαρακτηρισμός του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

    Χαρακτηρισμός του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων».

Σκοπός του π.δ. είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής του όρους Όλυμπος, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, ιστορική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, με το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Εθνικού Πάρκου.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης της περιοχής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7611Τεύχος Δ’ 610/17.09.2021ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ         Χαρακτηρισμός του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου

Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος είναι η προστασία, διατήρηση
και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου
σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής του όρους
Όλυμπος, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οι-
κολογική, ιστορική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφο-
λογική και παιδαγωγική τους αξία, με το χαρακτηρισμό
της περιοχής ως Εθνικού Πάρκου.
2. Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση
των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πα-
νίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή και η
θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλι-
ση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο
πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης της περιοχής.
Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και
ζωνών προστασίας
1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο η χερσαία και η
υδάτινη περιοχή του όρους Ολύμπου, που βρίσκεται
στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του
1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων περιοχή των Δήμων:
α) Δίου-Ολύμπου του Νομού Πιερίας β) Ελασσόνας του
Νομού Λάρισας και γ) Κατερίνης του Νομού Πιερίας,
όπως τα όριά του προσδιορίζονται από τις συντεταγμέ-
νες του Παραρτήματος 1 και φαίνονται στο συνημμένο
πρωτότυπο Χάρτη σε κλίμακα 1:25.000, που θεωρήθηκε
από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών
Εφαρμογών με την υπ’ αρ. 65956/2021 πράξη του και
που αντίτυπό του ως Παράρτημα 2 δημοσιεύεται με το
παρόν.
2. Εντός του Εθνικού Πάρκου οριοθετούνται και χα-
ρακτηρίζονται:
α) Ζώνη Α’ – Περιοχή Προστασίας της Φύσης
β) Ζώνη Β’ – Περιοχή Προστασίας της Φύσης
γ) Ζώνη Γ’ – Περιοχή του Εθνικού Πάρκου, εκτός των
ως άνω Ζωνών Α’ και Β’.
3. Εκτός του Εθνικού Πάρκου οριοθετείται περιοχή ως
Περιφερειακή Ζώνη (Ζώνη Δ’), που βρίσκεται στην εκτός
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω
των 2.000 κατοίκων περιοχή του Δήμου Ελασσόνας του
Νομού Λάρισας, όπως τα όριά της φαίνονται στον πρω-
τότυπο Χάρτη της ανωτέρω παρ. 1.
Άρθρο 3
Διοίκηση -Διαχείριση Περιοχής
1. Η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου, όπως
οριοθετείται στο άρθρο 2, ανήκει στο Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, όπως αυτός ορίζεται στο εδά-
φιο ιστ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α’ 25),
με έδρα το Λιτόχωρο του Νομού Πιερίας, ο οποίος έχει
συσταθεί με την περ. 16 της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 2742/1999 (Α’ 207) και η λειτουργία του συνεχίστηκε
με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α’ 16).
1. 2. Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης είναι αυ-
τές που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 του ν. 4519/2018,
όπως ισχύει και έχουν πεδίο εφαρμογής το σύνολο της
έκτασης του Εθνικού Πάρκου και της Περιφερειακής
Ζώνης.
3. Κάθε αναφορά στο Φορέα Διαχείρισης στο παρόν
εννοεί τον Φορέα αυτού του άρθρου.
Άρθρο 4
Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και
περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης
1. Εντός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α’)
επιτρέπεται:
α) Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστη-
μάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας και η συ-
στηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με την προϋπόθεση
ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο
οικοσύστημα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο
Διαχείρισης της περιοχής.
β) Η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται απολύτως ανα-
γκαίες για τη μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών
που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προστατευτέων
αντικειμένων, ειδών ή οικοτόπων μετά από σύμφωνη
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Στις παραπάνω εργασίες
συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες αειφορικής διαχεί-
ρισης του δάσους (πολλαπλών σκοπών), με ένταση συ-
ντηρητική και κύριο δασοπονικό σκοπό την προστασία
και διατήρηση του δάσους και των λειτουργιών του, μετά
από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης και εγκεκριμένη
διαχειριστική μελέτη η οποία θα περιέχει ιδιαίτερη ανα-
φορά στα προστατευτέα αντικείμενα.
γ) Η συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία του Ευρωπα-
ϊκού Ορειβατικού Μονοπατιού Ε4, του Εθνικού Μονοπα-
τιού 02 και του συνόλου των υφιστάμενων μονοπατιών
(υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 151344/165/18.1.2017
«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμαν-
σης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζο-
πορικών μονοπατιών» – Β’ 206), καθώς και η ημερήσια
κυκλοφορία επισκεπτών σε αυτά, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο
Διαχείρισης της περιοχής.

δ) Η πρόσβαση, μετακίνηση και διανυκτέρευση του
προσωπικού των δασικών υπηρεσιών, της θηροφυλα-
κής και του Φορέα Διαχείρισης, που εκτελεί καθήκοντα
προστασίας, φύλαξης και διαχείρισης στη Ζώνη Α’.
2. Εντός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Β’),
επιπλέον των αναφερομένων στην Ζώνη Α’, επιτρέπονται:
α) Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανά-
δειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολο-
γικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, μετά από ενημέρωση του Φορέα
Διαχείρισης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους
του Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής.
β) Η επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών σε αρχαιολο-
γικούς χώρους και μνημεία καθώς και η διοργάνωση οι-
κοτουριστικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης
και της οργανωμένης (ομαδικής) επίσκεψης, με σκοπό
την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της
φύσης, την αναρρίχηση, την ορειβασία, το ορειβατικό
σκι και την άθληση (όπως μαραθώνιοι, αεροαθλήματα
χωρίς κινητήρα ή μηχανικά μέρη – αλεξίπτωτο βουνού,
αιωρόπτερο κ.ά.), εκτός των οχλουσών δραστηριοτή-
των, όπως σκι από ελικόπτερο (heliskiing), αθλητισμού
με τροχοφόρα, ιπποδρομιών, καθώς και όσων ειδικές
έρευνες ή μελέτες δείξουν ότι λόγω μαζικότητας έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του Εθνι-
κού Πάρκου Ολύμπου. Η κίνηση των επισκεπτών για την
άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων πραγματοποιείται
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβά-
νονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.
γ) Η κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και λει-
τουργία υποδομών (π.χ. παρατηρητήρια, πινακίδες και
οριοσήματα, επιστημονικός εξοπλισμός και υποδομές
φύλαξης και προστασίας από φυσικές καταστροφές,
υποδομές ξεκούρασης επισκεπτών, ξύλινα ή πέτρινα
καθίσματα, στέγαστρα, βρύσες) από φυσικά υλικά που
συνάδουν με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, η
συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία των υφιστάμενων
ορειβατικών καταφυγίων καθώς και η χάραξη, βελτίωση
και σήμανση μονοπατιών για την οργάνωση των επι-
τρεπομένων στο παρόν δραστηριοτήτων και σύμφωνα
με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο
Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.
δ) Η κυκλοφορία και στάθμευση τροχοφόρων μόνο
στις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης συμπεριλαμβανο-
μένων των δασικών δρόμων. Είναι δυνατή η απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας οχημάτων και ατόμων, σε τμήματα του
οδικού δικτύου για λόγους προστασίας της άγριας πα-
νίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους,
τη διευκόλυνση της φύλαξης της περιοχής (τοποθέτηση
μπαρών, πινακίδων κ.ά.) και για λόγους πυροπροστασίας
ή προστασίας από φυσικές καταστροφές. Η απαγόρευση
της κυκλοφορίας ρυθμίζεται με απόφαση του Συντονι-
στή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από
εισήγηση των οικείων δασικών υπηρεσιών και κατόπιν
σχετικής γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης, στην
οποία θα καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απα-
γόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις, καθώς και όλα τα τεχνικά
έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίησή της.
Η κίνηση τροχοφόρων εκτός του υφιστάμενου οδικού
δικτύου επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανά-
γκης (π.χ. πυρκαγιά, μεταφορά τραυματιών ή ασθενών)
και για τις ανάγκες φύλαξης της περιοχής.
ε) Τα ειδικά δασοτεχνικά έργα με σκοπό την προστα-
σία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των οικο-
συστημάτων, κατόπιν εγκρίσεως σχετικής μελέτης από
την αρμόδια δασική Υπηρεσία, μετά από έκφραση γνώ-
μης του Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσε-
ων εκτελείται μετά από σχετική διαχειριστική μελέτη, η
οποία θα περιέχει ιδιαίτερη αναφορά στα προστατευτέα
αντικείμενα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατό-
πιν εγκρίσεως από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία και
ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που
η διαχειριστική μελέτη προβλέπει την διενέργεια απο-
ψιλωτικών υλοτομιών απαιτείται σύμφωνη γνώμη του
Φορέα πριν από την έγκρισή της.
στ’) Έργα συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δι-
κτύου, συμπεριλαμβανομένων των δασικών δρόμων
και έργα συντήρησης μονοπατιών, μετά από γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης.
3. Εντός των ορίων της Περιοχής του Εθνικού Πάρκου –
Ζώνης Γ’, επιπλέον των αναφερομένων στις Ζώνες Α’ και
Β’, επιτρέπονται:
α) Η κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία υποδο-
μών (ορειβατικά καταφύγια, παρατηρητήρια, πινακίδες
και οριοσήματα, επιστημονικός εξοπλισμός και υποδο-
μές φύλαξης και προστασίας από φυσικές καταστροφές,
υποδομές ξεκούρασης επισκεπτών, ξύλινα ή πέτρινα
καθίσματα, στέγαστρα, βρύσες κ.ά.), η συντήρηση του
αναβατήρα και η χάραξη, βελτίωση και σήμανση μο-
νοπατιών για την οργάνωση των επιτρεπομένων στο
παρόν δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τις ειδικότερες
ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.
β) Τα έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των δα-
σών και δασικών εκτάσεων. Τα παραπάνω έργα εκτελού-
νται μετά από σχετική διαχειριστική μελέτη, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν εγκρίσεως από την καθ’
ύλην αρμόδια υπηρεσία και μετά από γνωμοδότηση του
Φορέα Διαχείρισης.
γ) Η άσκηση της μελισσοκομίας σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις και με τους ειδικότερους όρους που
περιγράφονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.
δ) Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή. Οι περιο-
χές, η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο αριθμός και το είδος
των ζώων, η περίοδος βόσκησης και κάθε άλλη λεπτο-
μέρεια για την άσκηση της δραστηριότητας ρυθμίζονται
και εξειδικεύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης της περιο-
χής. Η βόσκηση ρυθμίζεται με Ειδική Λιβαδοπονική Με-
λέτη ή Σχέδιο Βόσκησης σε εφαρμογή του ν. 4351/2015
(Α’ 164), που λαμβάνει υπόψη την βοσκοϊκανότητα και
την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Για την εξυπηρέ-
τηση της δραστηριότητας επιτρέπεται η κατασκευή και
χρήση σχετικών με την συγκεκριμένη χρήση υποδομών
εξυπηρέτησης, όπως εγκαταστάσεις ζώων, ποτίστρες
ζώων και μικρές ομβροδεξαμενές, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 4056/2012 (Α’ 52) και με έγκριση της καθ’
ύλην αρμόδιας υπηρεσίας, μετά και από γνωμοδότηση
του Φορέα Διαχείρισης.

ε) Η γεωργική και δενδροκομική δραστηριότητα στις
νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, η οποία ασκείται
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της πολλα-
πλής συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στην
υπ’ αρ. 1791/74062/2-7-2015 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (Β’ 1468).
στ’) Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, οι δράσεις
εκσυγχρονισμού της γεωργικής δραστηριότητας (προς
την κατεύθυνση της εφαρμογής της γεωργίας μειωμένων
εισροών και των βελτιωμένων καλλιεργητικών φιλοπε-
ριβαλλοντικών πρακτικών που συμβάλλουν στη διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας, στη διατήρηση και ενίσχυση
υφιστάμενων φυτοφρακτών και στην προστασία του
τοπίου), καθώς και η εφαρμογή βιολογικής γεωργίας, η
συμμετοχή σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης
καθώς και σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις.
ζ) Η υλοτομία, συγκέντρωση και μεταφορά τεχνικής ξυ-
λείας, καυσόξυλων και η συλλογή βοτάνων από δημόσια
και μη δάση και δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής και τα
σχετικά διαχειριστικά σχέδια των δασικών υπηρεσιών και
των ισχυουσών δασικών αστυνομικών διατάξεων (ΔΑΔ).
η) Η κατασκευή, βελτίωση, αποκατάσταση, συντήρη-
ση και ο εκσυγχρονισμός των λειτουργικών υποδομών
και δικτύων καθώς και των έργων που εξυπηρετούν επι-
τρεπόμενες από το παρόν δραστηριότητες, μετά από
έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών και μετά από γνω-
μοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
θ) Η επισκευή και αναστήλωση-αποκατάσταση ερει-
πωμένων κτισμάτων και η αποκατάσταση στοιχείων του
αγροτικού τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα, γέφυρες, κ.λπ.)
αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)
του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
ι) Η πώληση τοπικών προϊόντων σε συγκεκριμένους
υπαίθριους ή και στεγασμένους χώρους, όπως ορίζεται
στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.
ια) Η θήρα, μετά από έκδοση απόφασης από την αρμό-
δια υπηρεσία και γνώμη του Φορέα Διαχείρισης κατόπιν
ειδικής μελέτης που θα προσδιορίζει τα θηρεύσιμα είδη,
την κάρπωση και την κατά χώρο και χρόνο άσκηση της
δραστηριότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ένα-
ντι των οποίων μπορούν να τίθενται και αυστηρότεροι
περιορισμοί.
ιβ) Η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η αξιοποίηση
των υφιστάμενων έργων υδατικών πόρων.
4. Εντός των ορίων της Ζώνης Δ’, για τις επιτρεπόμενες
δραστηριότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ζη-
τείται η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
Άρθρο 5
Γενικές διατάξεις – Όροι και περιορισμοί δόμησης
1. α. Για όλα τα επιτρεπόμενα από το παρόν έργα και
δραστηριότητες ακολουθείται η διαδικασία της περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και της υπ’ αρ. 1958/13-1-
2012 υπουργικής απόφασης (Β’ 21). Κατά τη διαδικασία
αυτή απαιτείται, κατά περίπτωση, γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4519/2018.
β. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά την
εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας στο
σύνολο των ζωνών που οριοθετούνται με το παρόν, οι
εργασίες αυτές διακόπτονται αμέσως και ενημερώνεται
η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 24
του ν. 3028/2002 (Α’ 153), προκειμένου να ακολουθήσει
σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της
οποίας εξαρτάται η περαιτέρω πορεία του έργου.
2. Σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου ισχύουν επί
πλέον τα κάτωθι:
α) Δεν επιτρέπεται:
αα) Η τοποθέτηση πινακίδων, εκτός εκείνων που εξυ-
πηρετούν τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, σύμφωνα
με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Σχεδίου Διαχείρισης.
ββ) Η εισαγωγή στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Ολύμπου μη ιθαγενών (τοπικών) ειδών της άγριας πανί-
δας και της αυτοφυούς χλωρίδας.
γγ) Κάθε μορφής αλλοίωση σε γεωλογικούς σχημα-
τισμούς.
δδ) Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών και κάθε νέο
έργο εκχέρσωσης δασικής βλάστησης.
εε) Η σύλληψη ή θανάτωση από πρόθεση καθώς επί-
σης και η αιχμαλωσία δειγμάτων ειδών της άγριας πανί-
δας, σε όλα τα στάδια της ζωής των ζώων, η από πρόθεση
καταστροφή φωλεών και η καταστροφή και συλλογή των
αυγών στο φυσικό περιβάλλον καθώς επίσης και κάθε
ενέργεια με δυσμενείς επιπτώσεις στην άγρια πανίδα.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν, για επιστημονικούς – ερευ-
νητικούς λόγους, να επιτραπεί η συλλογή αυγών ή/και
νεογνών, η δακτυλίωση ή η παρακολούθηση ειδών και
με άλλο αποδεκτό από την κοινή επιστημονική πρακτική
τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ύστερα
από τη χορήγηση σχετικής άδειας από τον Φορέα Δια-
χείρισης.
στστ) Για την προστασία των ενδημικών ειδών χλω-
ρίδας και πανίδας και των μικροοργανισμών απαγο-
ρεύεται η συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά
δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, βλάβη, καταστροφή
και η απευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους. Εξαιρούνται
είδη που είναι σημαντικά για την τοπική παραγωγή και
κατανάλωση, εκτός αν το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά
προβλέπει διαφορετικά.
ζζ) Η χρήση χημικών σκευασμάτων για την καταπολέ-
μηση των ασθενειών και εντομολογικών επιδημιών, με
εξαίρεση ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις που απει-
λούν τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και κατόπιν
έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας.
ηη) Η ρίψη κάθε είδους αδρανών, ανόργανων ή οργα-
νικών υλών, υλικών και σκευασμάτων στο φυσικό περι-
βάλλον, με εξαίρεση την απόρριψη ή την τοποθέτηση
των στερεών απορριμμάτων των επισκεπτών στα ειδικά
για το σκοπό αυτό δοχεία απορριμμάτων.
θθ) Η υπαίθρια διανυκτέρευση των επισκεπτών και η
ελεύθερη κατασκήνωση, εκτός αν το Σχέδιο Διαχείρισης
προβλέπει διαφορετικά, για συγκεκριμένες θέσεις και
χρονικές περιόδους.

ιι) Η αλιεία και η κίνηση των επισκεπτών κατά μήκος
και εντός της κοίτης των ρεμάτων συνεχούς ροής, εκτός
εάν ρυθμίζεται ειδικότερα διαφορετικά, όπως στο Σχέδιο
Διαχείρισης της περιοχής.
β) Επιτρέπεται:
αα) Η αλλαγή της χρήσης νόμιμων κτισμάτων και κατα-
σκευών, μόνον εφόσον γίνεται για επιτρεπόμενη χρήση
σύμφωνα με το παρόν.
ββ) Η εκτέλεση έργων που συνδέονται μόνο με τη
συντήρηση, βελτίωση, ανάδειξη και αποκατάσταση
υφισταμένων κτιρίων και έργων της Ιεράς Μονής Αγίου
Διονυσίου, τα οποία πρέπει να εκτελούνται μετά από
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η ελεύθερη πρόσβαση
και επίσκεψη, μέσω υφισταμένων δρόμων και μονοπα-
τιών, της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου, σύμφωνα με το
καθορισμένο από την Μονή πρόγραμμα λειτουργίας
τους, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Πε-
ριορισμοί επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτου
ανάγκης (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί και πλημμύρες).
γγ) Η διατήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η
εκτέλεση έργων και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
βολών στην έκταση του Πεδίου Βολής Λιτοχώρου που
περιλαμβάνεται στη Ζώνη Γ’ του Εθνικού Πάρκου, με την
υποχρέωση από τη στρατιωτική διοίκηση, να φροντί-
ζει για την ασφάλεια των επισκεπτών και την αποφυγή
συμβάντων πυρκαγιών. Σε περίπτωση μόνιμης κατάργη-
σης ή παύσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) στο πεδίο βολής
Λιτοχώρου, ισχύουν για τη συγκεκριμένη περιοχή όλες
οι χρήσεις, οι δραστηριότητες, τα μέτρα και οι όροι που
περιγράφονται για τη ζώνη Γ’ στο άρθρο 4 του παρόντος.
δδ) Ο έλεγχος του πληθυσμού των ανταγωνιστικών και
ξενικών ειδών της άγριας πανίδας, προς τα προστατευό-
μενα είδη και τα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής, μετά
από τεκμηριωμένη πρόταση του Φορέα Διαχείρισης.
3. Για τις χρήσεις που ρητά ορίζονται στο άρθρο 4
ισχύει το όριο κατάτμησης και αρτιότητας των 10 στρεμ-
μάτων (για ενδεχόμενη ανέγερση καταφυγίου, στάνης
κ.λπ.).
Άρθρο 6
Έκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής
οικοτουριστικών προγραμμάτων και
επιστημονικής έρευνας
1. Ο Φορέας Διαχείρισης:
α) χορηγεί τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 άδειες για
ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουριστικών
προγραμμάτων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου.
β) συνδράμει στη χορήγηση αδειών επιστημονικής
έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα
προστατευτέα αντικείμενα εντός των ορίων του Εθνι-
κού Πάρκου.
2. Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης παρα-
γράφου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι δια-
δικασίες, ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.
3. Άδειες ξενάγησης και έρευνας που χορηγούνται από
τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, συνεχίζουν
να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν,
εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε
αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος ή που ανάγεται
σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται αντι-
στοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει
επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν. Της ρύθμισης
αυτής εξαιρούνται οι ισχύουσες αυστηρότερες διατάξεις
για την επιβολή όρων και περιορισμών σε χρήσεις και
σε δόμηση.
2. α) Εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως έργα ή
δραστηριότητες εντός του Εθνικού Πάρκου, οι οποίες
είναι νομίμως αδειοδοτημένες και λειτουργούν σύμφω-
να με τους όρους της άδειάς τους, υπό την προϋπόθεση
ότι η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των
στόχων διατήρησης του Εθνικού Πάρκου. Προκειμένου
να διαπιστωθεί εάν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή για
τα έργα ή τις δραστηριότητες που έχουν περιβαλλοντι-
κούς όρους, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 9 του
άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Εάν πρόκειται για
δραστηριότητες που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α’
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, εντός ενός
(1) έτους από την ισχύ του παρόντος η διαπίστωση αυτή
γίνεται μέσω Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που
εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας που περιλαμβάνει τα στοιχεία
που ορίζονται στη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 11
του ν. 4014/2011.
β) Επιβάλλεται η εντός διετίας απομάκρυνση από την
περιοχή όσων νομίμων μέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος έργων και δραστηριοτήτων κριθεί, κατόπιν της
διαδικασίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παρά-
γραφο, ότι η παραμονή τους διακινδυνεύει την επίτευξη
των στόχων διατήρησης του Εθνικού Πάρκου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, οι φορείς λειτουργίας των ως άνω έργων
και δραστηριοτήτων υποχρεούνται να αποκαταστήσουν
το περιβάλλον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις
υποδείξεις των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών και του
Φορέα Διαχείρισης.
γ) Για τα νέα έργα ή δραστηριότητες που δεν επιτρέπο-
νται με το παρόν διάταγμα, των οποίων, όμως, έχει ολο-
κληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
και κατά περίπτωση, δεν έχουν κατασκευαστεί ή λειτουρ-
γήσει, ή ως προς τα οποία η διαδικασία περιβαλλοντι-
κής αξιολόγησης είναι εκκρεμής και η αρμόδια αδειο-
δοτούσα αρχή έχει εξετάσει ουσιώδεις παραμέτρους
της εκτέλεσης και λειτουργίας αυτών, προκειμένου να
εκτιμηθεί εάν η έναρξη κατασκευής τους ή λειτουργίας
τους διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης
του Εθνικού Πάρκου, ακολουθείται αναλόγως η διαδικα-
σία της περ. α’. Η εκκρεμής διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης νέων έργων ή δραστηριοτήτων που δεν
επιτρέπονται με το παρόν διάταγμα και η οποία δεν εί-
ναι ώριμη, υπό την ως άνω έννοια, διακόπτεται από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Εξαιρούνται των όρων και περιορισμών του παρό-
ντος τα έργα και οι επεμβάσεις που επιβάλλονται λόγω
εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμύρων, θεομηνιών,
πυρκαγιών, κ.λπ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το από
  09-06-1938 β.δ. «Περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Ολύ-
  μπου» (Α’ 248) καταργείται.
  1. 5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του
  άρθρου 43 του ν. 4685/2020, ο Φορέας Διαχείρισης
  Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ασκεί τις αρμοδιότητες του
  ν. 4519/2018.
  Άρθρο 8
  Κυρώσεις
  Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος επιβάλ-
  λονται οι κυρώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως
  οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και
  30 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως τα άρθρα αυτά ισχύ-
  ουν, στις διατάξεις του δασικού κώδικα και στο άρθρο
  11 της υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010
  κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1495), όπως έχει τρο-
  ποποιηθεί από την παρ. 5 του άρθ

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις