ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

Η παρούσα ενημέρωση ΑΦΟΡΑ παντός είδους επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Με επείγουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία ετέθη σε πλήρη εφαρμογή και η υγειονομική διάταξη 47829/23-06-2017 η οποία προσαρμόστηκε στις Κοινοτικές Διατάξεις 852/2004–853/2004–882/2004-2023/2006 και υποχρεώνει τις αναφερόμενες επιχειρήσεις στην έκδοση ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣκαι συνιστάται,να είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο.

ΤοΔιάγραμμα ροής εκδίδεται και υπογράφεται από  υγιεινολόγο ή  τεχνολόγο  τροφίμων και προσδιορίζει τον τρόπο ροής εργασιών στα τρόφιμα και ποτά.

Στο άρθρο5 της ανωτέρω υγειονομικής διάταξης,επιτακτικά υποχρεώνει την επιχείρηση στην τήρηση των7Αρχείων ή στην εφαρμογή του ΗΑCCP. Καταγράφουμε επακριβώς το άρθρο 5 ως ορίστηκε στηνΥ.Α.:

«…Άρθρο5

ΓΕΝΙΚΟΙΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.Οι διατάξειςτουπαρόντοςάρθρουεφαρμόζονται κατά τηνλειτουργία όλωντωνεπιχειρήσεωντης παρούσας. Οι υγειονομικά υπεύθυνοι (ορίζονται από την επιχείρηση) των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν,να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις7 αρχές του HACCP,οι οποίε ςθα προσαρμόζονται ανάλογα με την επικινδυνότητα και το μέγεθος της επιχείρησης. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να ακολουθούν τουw Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής εφαρμόζοντας και διατηρώντας πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών,κατατάσσονται σε τρία επίπεδα κινδύνου ανάλογα με τη φύση των διεργασιών,τομέγεθος αυτών και την κατηγορία πληθυσμού,με την απαιτούμενη ευελιξία όπως προβλέπεται στο άρθρο5 του Καν. 852/2004,εφαρμόζονταςαντίστοιχα τιςαρχέςτουHACCP…»ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ

Όλες οι επιχειρήσεις όπως προβλέπεται από τηνΥγ/κήΔιάταξη,είναι ενταγμένες σε κατηγορίες:

Επίπεδο1 χαμηλού κινδύνου Επίπεδο2μεσαίου κινδύνου Επίπεδο3Υψηλού κινδύνου

Κοινοποιούμε τιςκατηγορίες όπωςακριβώςυφίστανται  στην47829/23-06-2017

  1. Όπωςαναφέρετεόλεςοιεπιχειρήσειςυποχρεούνταισεδιάγραμμαροής(λόγωκορονοϊού)

εφιστούμεΑΜΕΣΑτηνέκδοσήτου)

  1. Στοεπίπεδο2και3,το διάγραμμαροήςσυνοδεύεταιυποχρεωτικάκαιμετεχνική έκθεσηαπό τοντεχνολόγοή υγειονολόγο.
  2. Γνωστοποιούμεπροςκάθεσυνάδελφοιδιαίτερα ναείναι προσεκτικός στηνχρέωση του Διαγράμματοςροής.Πληροφορούμεθαγιααπαράδεκτεςχρεώσεις200ή300ή150ευρώ κ.λ.π..Σεκαμία περίπτωση ηχρέωσηδεν θαπρέπεινα υπερβαίνειτα100 ευρώ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤοΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.γνωστοποιείότιαπότο2016έως31/12/2021 έχεισυνάψεισύμβασησυνεργασίαςμετην MediterraneanCertI.K.E.ΠαροχήΥπηρεσιών–ΕλέγχουκαιΠιστοποίηση -Φυσικών προσώπων – Επιχειρήσεων–Συμβούλου–HACCP-Διαδικτύουκαιμετον εκπαιδευτικόφορέαΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΚΕΚ ΙνστιτούτοΕπαγγελματικήςΚατάρτισηςΜονοπρόσωπηΙ.Κ.Ε. Εθνικής  Εμβέλειας, Επίπεδο  2αρ. αδείας2000455,καλύπτονταςόλοτοφάσματωναναγκών σταμέληκαταστήματακαιοποιαδήποτεάλλη επιχείρησητροφίμωνκαι ποτών ΣΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ που αφορούνHACCP–ISOκ.λ.π.. Στην περίπτωση που επιχείρησηέχει εφοδιαστείμεHACCPή πρόκειται,το διάγραμμα ροής δεν χρεώνεται.

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο