Πανηγυρίζει η Ιερά μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ

Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Α Γ Ι Α Σ   Τ Ρ Ι Α Δ Ο Σ

Σ Π Α Ρ Μ Ο Υ   Ο Λ Υ Μ Π Ο Υ

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

 

Ἐν Ὀλύμπῳ τῇ 30/5/2020

 

 

 

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ

 

 

 

Κά­νου­με γνω­στό ὅ­τι τήν 8ην Ἰουνί­ου, πα­νη­γυ­ρί­ζει ἡ Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου. Τό πρό­γραμ­μα τῶν ἱ­ε­ρῶν ἀ­κο­λου­θι­ῶν ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ   7  ΙΟΥΝΙΟΥ

  • 00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ   8  ΙΟΥΝΙΟΥ

Τ Ο Υ   Α Γ.  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

  • 00 π.μ.Ὄρ­θρος καί πα­νη­γυ­ρι­κή Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α ἱ­ε­ρουρ­γο­ύν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Ἐ­λασ­σῶ­νος κ.κ. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ
  • 00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός με­θέ­ορ­τος Ἑ­σπε­ρι­νός καὶ κτι­το­ρι­κό μνη­μό­συ­νο.

 

       

Τηλέφωνο Ἱερᾶς Μονῆς 24930-61811.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο