Περιέργειας το…Ανάγνωσμα

Περιέργειας το…Ανάγνωσμα

Περιέργειας το…Ανάγνωσμα

Περιέργειας το…Ανάγνωσμα

Ο μόνος τρόπος πλέον στον Δήμο Ελασσόνας για να ερμηνεύσει κανείς τις αποφάσεις και ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να τις προσεγγίζει με χιούμορ και χαλαρότητα, στην αντίθετη περίπτωση θα αναρωτιέται για όσα ακούει, διαβάζει και βλέπει να εκτυλίσσονται. Περιέργειας λοιπόν το …ανάγνωσμα και ουδέν άλλο!!

Κάνοντας μια επίσκεψη στην πλατφόρμα Διαύγεια του Δήμου Ελασσόνας μεταξύ άλλων …μείναμε για λίγο στην παρακάτω απόφαση την οποία και δημοσιεύουμε:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελασσόνα 25/01/2024

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ.Απόφ: 155

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Αρ.Πρωτ: 1123

6ης Οκτωβρίου 57

ΤΚ 40200 – Ελασσόνα

ΘΕΜΑ : Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός των ορίων της Περιφερειακής ενότητας του

Δήμου Ελασσόνας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του υπ’αριθ.58 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚ 230/Α/2022)
  3. Το υπ’αριθ.152788/15-12-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς

Ελλάδας με θέμα «Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων ΟΤΑ α’ και β’

βαθμού-Τροποποίηση παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4674/2020».

  1. Την υπ’αριθ.1557/13140/27-07-2020 απόφαση του Δημάρχου Ελασσόνας με θέμα «Έγκριση

κατ’ εξαίρεσης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας»

  1. Την έκτακτη ανάγκη μετάβασης του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικής

Οδοποιίας στην Αθήνα σήμερα στις 25-01-2024 και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων για υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Εγκρίνουμε την κίνηση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8062 με

οδηγό τον υπάλληλο ………………στην Αθήνα σήμερα στις 25-01-2024 και στο Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για υπηρεσιακές ανάγκες του Αντιδημάρχου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Αγροτικής Οδοποιίας.

  1. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ελασσόνας θα αποφασίσει για την έγκριση της ανωτέρω

κίνησης στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας

Νικόλαος Γάτσας

Κοιν:

  1. Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο
  2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής»

Χαλαρώ τω τρόπω…το προσεγγίζουμε με δοτική και από …περιέργεια και μόνο ρωτάμε…και καλά, αποφάσισε ο Δήμαρχος, και θα το εγκρίνει η επιτροπή όταν συνεδριάσει…το επείγον του θέματος βλέπετε, να κινηθεί με αυτοκίνητο του Δήμου ο Αντιδήμαρχος  Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Οδοποίίας , που θα οδηγεί ένας από τους υπαλλήλους του Δήμου…πάντως αν δε μας απατά η μνήμη μας δεν ματαελήφθη τέτοια απόφαση για μετάβαση Αντιδημάρχου με όχημα δημοτικό και με οδηγό…δεν θέτουμε και το χέρι μας στο Ευαγγέλιο, το θέμα όμως δεν είναι αυτό.

Αυτό που μας εκπλήσσει…χαλαρά το λέμε, είναι η διατύπωση… Τροφίμων για υπηρεσιακές ανάγκες του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Οδοποιίας….η υπογράμμιση δική μας… δηλαδή οι υπηρεσιακές ανάγκες του Αντιδημάρχου δεν είναι και Δημοτικές; Δεν αφορούν τον Δήμο στο σύνολό του; Αφορούν μόνο τον Αντιδήμαρχο σε σχέση με την υπηρεσία; Ρωτάμε εμείς καλόπιστα, ίσως και να μη ερμηνεύουμε σωστά την φράση, ή ποιος ξέρει, ίσως να μην γνωρίζουμε και καλά Ελληνικά.

Το ξεπερνάμε όμως και αυτό αφού προφανώς θα μας πούνε…λέμε τώρα εμείς…ότι οι ανάγκες οι υπηρεσιακές αφορούν τον Δήμο.

Χαλαρά πάντα, μη μας παρεξηγήσουν κιόλας αναρωτιόμαστε…και καλά αυτές οι ανάγκες τόσο μυστικές είναι;

Γιατί δεν μας πληροφορούνε περί τίνος πρόκειται; Δεν ξέρουμε πάλι, μπορεί να κάνουμε και λάθος σε ότι αφορά την λειτουργία του Δήμου μιάς και εμείς θεωρούμε ότι η εκάστοτε Δημοτική Αρχή από τον νόμο οφείλει να ενημερώνει τους πάντες για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει και τις ενέργειες στις οποίες προχωρά.

Αλλά…δικέ μου, και με όδηγό και όχημα δημοτικό ο Αντιδήμαρχος εις τας Αθήνας, μπράβο επισημότητες…ελπίζουμε τουλάχιστον να πληροφορηθούμε στο εγγύς μέλλον το περιεχόμενο των…υπηρεσιακών αναγκών του Αντιδημάρχου και να αποδειχθεί ότι άξιζε τον κόπο..δεν ρωτήσαμε να πληροφορηθούμε αν ταξίδεψαν με την Mersentes  η με το υπηρεσιακό…άλλο πρεστίζ  το Mersentes…

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις