ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ Η παρούσα ενημέρωση ΑΦΟΡΑ παντός είδους επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Με επείγουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία ετέθη σε πλήρη εφαρμογή και η υγειονομική διάταξη 47829/23-06-2017 η οποία προσαρμόστηκε στις Κοινοτικές Διατάξεις 852/2004–853/2004–882/2004-2023/2006 και υποχρεώνει τις αναφερόμενες επιχειρήσεις στην έκδοση ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣκαι συνιστάται,να είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο. ΤοΔιάγραμμα ροής εκδίδεται και υπογράφεται από  υγιεινολόγο ή  τεχνολόγο  τροφίμων και προσδιορίζει τον τρόπο ροής εργασιών στα τρόφιμα και ποτά. Στο άρθρο5 της ανωτέρω υγειονομικής διάταξης,επιτακτικά υποχρεώνει την επιχείρηση στην τήρηση των7Αρχείων ή στην εφαρμογή του ΗΑCCP. Καταγράφουμε επακριβώς…

Περισσότερα